In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Kracht in Mezelf
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over een overeengekomen dienstverlening


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kracht In Mezelf en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Uitvoering van de overeenkomst

 1. In de hoedanigheid van energetisch coach heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die de opdrachtgever neemt ten aanzien van zichzelf behoren tot de eigen verantwoordelijkheid.
 2. De opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Daarbij mag verwacht worden dat de zorgvuldigheid die van een energetisch coach mag worden verwacht, in acht worden genomen.
 3. Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op met Kracht In Mezelf, zodat een oplossing gevonden kan worden voor deze situatie.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.


Geheimhouding & meldcode

 1. Ik ben verplicht om mij te houden aan mijn beroepsgeheim.
 2. Er kan aan opdrachtgever gevraagd worden om toestemming te verlenen, indien nodig, om de gegevens aan de huisarts te overleggen.
 3. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Mochten zich omstandigheden voordoen die de veiligheid van jou of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik als coach dit kenbaar moeten maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met de opdrachtgever besproken.
 4. Ik ben verplicht mij te houden aan de meldcode kindermishandeling en aan de meldcode huiselijk geweld.


Betalingsvoorwaarden

Er wordt in één keer gefactureerd en ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kracht In Mezelf.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kracht In Mezelf een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is Kracht In Mezelf gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kracht In Mezelf, is Kracht In Mezelf genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Kracht In Mezelf gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


Annulering en opzegging

 1. Gereserveerde tijd voor een sessie die niet tenminste 24 uur voor aanvang van de sessie is afgezegd, wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.